Bondsraadvergadering

Bondsraadvergadering 22 November 2022

Locatie:

Live bij Dansschool Wijgers, Sosabowskiplein 2, Driel

 

Aanvang 19.30 uur

Agenda

1. Opening door de Voorzitter

2. Updates vanuit het Bestuur

3. Vaststellen agenda door Bondsraad

4. Vaststellen notulen bondsraadvergadering 26 juli 2022

5. Update van de actiepunten

6. Benoemingen:

-Op voordracht vanuit het bestuur: Erik Fiktorie als Algemeen Bestuurslid

-Herbenoeming van Larissa Sneek als Lid Reglementscommissie voor een periode van 3 jaar

7. Verkiezing leden Kas Controle Commissie (KCC).

De huidige leden van de KCC stellen zich opnieuw verkiesbaar voor een periode van 1 jaar. Dit zijn: Hans de Vlieger, Sietse de Ridder en Peter Middelie

8. Vaststellen jaarplan 2023

9. Financiën

a. Vaststellen contributies en licenties 2023

b. Vaststellen jaarbegroting 2023

10. Updatewerving leden Kiescommissie

11. Grensoverschijdend gedrag in de sport

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Eindtijd: 21.30 uur

Ga naar de inhoud