Missie / Visie / Jaarplan

Missie / Visie / Jaarplan

Missie

De NADB is de nationale autoriteit op het gebied van de dans als sport en ontspanningsbezigheid en de NADB onderkent dans als culturele vorm en uiting waarbij het bewegen op muziek centraal staat. De bond bevordert de kennis op het gebied van danssport, het beoefenen van de danssport, alsmede het organiseren van en participeren in danswedstrijden op nationaal en internationaal niveau.

Visie

De NADB wil als deskundige, goed georganiseerde en financieel gezonde sportbond de belangen van al haar leden op een passende en transparante wijze behartigen. In haar ondersteuning en belangenbehartiging is de NADB toegankelijk voor alle leden. De NADB heeft door de jaren heen een ijzersterke nationale en internationale positie opgebouwd, onder andere door aansluiting bij NOC*NSF en de WDSF. De NADB onderschrijft de Code Goed Sportbestuur zoals deze is opgesteld door NOC*NSF en heeft de minimale kwaliteitseisen voor goed sportbestuur geïmplementeerd.

De NADB onderkent dat een grotere, goed georganiseerde bond meer invloed heeft bij algemene belangenbehartiging, zowel naar overheden (waaronder het Ministerie van VWS) als naar NOC*NSF. ten aanzien van sportparticipatie, wedstrijdsport en topsport. De NADB streeft samenwerking met andere dansorganisaties na. De NADB neemt hierin een voortrekkersrol en vervult deze op een inspirerende en open wijze.

Documenten

Via de onderstaande link vind meer informatie over onder andere het Jaarplan, het Meerjarenplan en de Begroting.

Ga naar de inhoud