Bondsraadvergadering 29 Juni 2023

Locatie:

Dansstudio WB, Dukaatpassage 33, 8232 GC, Lelystad

Aanvang 19.00 uur

Agenda

1. Opening en mededelingen bestuur

1.1. Dank aan vertrekkende leden en welkom nieuwe leden
1.2. Update grensoverschrijdend gedrag
1.3. Zelfevaluatie bestuur (mondeling)
1.4. Terugkoppeling ALV NOC*NSF (mondeling)
1.5. Terugkoppeling AGM DSE en WDSF (mondeling)
1.6. Stand van zaken vrijwilligersbeleid (mondeling)

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslagen bondsraadvergaderingen

3.1. 22 november 2022
3.2. 14 maart 2023
3.3. 9 mei 2023

4. Actiepuntenlijst

5. Vaststellen jaarstukken

5.1. Vaststellen jaarverslag 2022
5.2. Vaststellen financieel verslag 2022
5.3. Verklaring kascontrolecommissie en accountant (nazending)
5.4. Vaststellen balans en staat van baten en lasten 2022 (stemming)

6. Verlening decharge aan de leden van het bondsbestuur (stemming)
7. Toelichting verslag kiescommissie (reeds in bezit)
8. Stand van zaken procedure werving en benoeming voorzitter (mondeling)
9. Voordracht herbenoeming lid reglementscommissie

De termijn van Laurens Neuhaus als lid van de RC loopt af. Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe
periode als lid van de RC (stemming)

10. Rondvraag
11. Sluiting

 

Eindtijd: 22.00 uur

Ga naar de inhoud