Bondsraadvergadering 17 juni 2021

Beste bondsraadleden,

Middels dit bericht roept het bestuur de bijzondere vergadering van de bondsraad op voor 17 juni 2021 om 19:00 uur. De vergadering gaat plaatsvinden via Teams. Uitnodiging en link volgen.

Agenda:

 • Vaststellen van verslag van de vorige bijzondere bondsraadvergadering
 • Statutenwijzigingen: voorstellen zoals voorbereid door de Werkgroep/RC
 • Inclusiviteit in het bestuur
 • Vacature bestuursvoorzitter
 • ‘Boarden’ van bonden, met bijzondere aandacht voor de ervaring van de paalsportbond, waarbij de volgende vraagstukken zullen worden besproken:
  • Mandaat ‘boarding’ paalsportbond in relatie tot toezeggingen aan bondsraad; een afwijking op het jaarplan 2021
  • Toetreding NADB-lidmaatschap door individuele leden van de paalsportbond: vrijwillig of niet?
  • Op welke wijze is bij het ‘boarden’ voldaan aan de AVG? Hebben de leden zich individueel ingeschreven, en zo niet, hoe is dan aan de AVG voldaan bij het verkrijgen van de gegevens?
  • Tijdslijn en inhoudelijke beschrijving proces besluitvorming boarding paalsportbond binnen de NADB, detailuiteenzetting van de ‘deal’. Tevens besluitvormingsproces bij de paalsportbond.
  • Welke rechtsbasis kent de ledenvorm ‘other dances’?
  • Kaders voor het boarden van bonden de binnen de NADB.
  • Effecten van boarden van een nieuwe bond op de governance, organisatie, begroting, besluitvorming en praktische dagelijkse uitvoering van de NADB.
  • Verhouding platformorganisatie tot ‘boarding’ van bonden. Besteding gelden VDN.

Met vriendelijke groet,

Boyan Kirchev

Stukken vergadering:
Concept verslag bijzondere bondsraadvergadering 13 april 2021
Functieprofiel voorzitter NADB 2021
Notitie Bondsraad inzake inclusiviteit en belangenverstrengelingen
Pro’s en con’s voorstellen inclusiviteit
Voorgestelde wijzigingen statuten en AR pdf
Voorgestelde wijzigingen statuten en AR docx
Statuten compare tbv 17 juni 2021_RC
Werkgroep statuten tbv 17 juni 2021_RC
Amendement ingediend op 27 mei 2021 door Paul Reijn

Ga naar de inhoud