Projectgroep Grensoverschrijdend Gedrag

Opdracht Projectgroep Grensoverschrijdend Gedrag

Aanleiding
Op maandag 22 mei is door middel van een persconferentie het onderzoekrapport “Schaduwdansen” van onderzoekbureau Verinorm gepresenteerd. Het rapport is het eindproduct van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het dansen. Het bestuur van de NADB is al lange tijd betrokken bij de projectgroep die vanuit VWS in het leven is geroepen en op hun verzoek geleid wordt door Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). De NADB is daarmee mede-initiatiefnemer van de alliantie Dans Veilig. Door de deelnemers aan de alliantie Dans Veilig is bovendien op donderdag 22 juni 2023 het bijbehorende convenant ondertekend.

Het onderzoek gaat over vele dansstijlen of genres die (nog niet) onder de NADB verenigd zijn. Daarom is niet de volledige inhoud, en specifiek de conclusies en aanbevelingen, per definitie van toepassing op de NADB en haar leden. Bovendien vindt de NADB het essentieel dat het rapport objectief wordt gelezen en er draagvlak bestaat voor te nemen maatregelen.

Om zowel de objectiviteit als het draagvlak te garanderen heeft het bestuur op 25 april 2023 besloten tot het instellen van een projectgroep GrensOverschrijdend Gedrag (GOG) waarvoor in deze notitie de basis is gelegd. Op 12 mei 2023 is een oproep gepubliceerd op de website en gecommuniceerd met alle leden van de NADB om zich aan te melden als men wil bijdragen aan deze projectgroep. Onder het kopje ‘Samenstelling’ gaan we verder in op de aanmeldingen.

Vertrouwelijkheid
Het niet uitspreken over gedrag dat grensoverschrijdend is of zou kunnen zijn heeft geleid tot de situatie waarin wij ons als danssector nu bevinden. Om tot maatregelen te kunnen komen om het probleem dat grensoverschrijdend gedrag is op te kunnen lossen kunnen wij ons een stilzwijgen niet veroorloven. Wees met elkaar het begin van de verandering die dans verdient.

Doel
Het, op basis van de hierna te noemen bronnen, komen tot een advies met maatregelen die wij als NADB kunnen nemen om het dansen waarvoor wij verantwoordelijk zijn veiliger te maken.

Bronnen

Op basis van al dan niet openbare documenten stellen wij de volgende bronnen beschikbaar om het doel te behalen:

 • Rapport “Schaduwdansen”
 • Bijlage 5 van de ALV van NOC*NSF van 15 mei 2023, deze bevat;
  • Normenkader grensoverschrijdend gedrag
  • Inleiding over grenzen
  • Overzicht inspanningen sociale veiligheid en integriteit
  • Blauwdruk gog
 • Monitoring aanbevelingen Verinorm (afkomstig uit eerste bespreking Dans Alliantie)

Op te leveren eindproduct
Het eindproduct dat het bestuur van de NADB verwacht van de projectgroep bestaat uit een set breed gedragen maatregelen op basis van het onderzoeksrapport “Schaduwdansen”. Elk van de maatregelen is voorzien van een onderbouwing van nut en noodzaak en een termijn waarop de projectgroep verwacht dat de maatregelen ingevoerd kan zijn en effect zal laten zien.

De vorm van het eindproduct is vrij zolang deze maar voldoet aan de huisstijl en sjablonen van de NADB. Hierin kan het bestuur faciliteren.

Tijdpad

Om daadkrachtig opvolging te kunnen geven aan de voor te stellen maatregelen ligt de deadline voor het definitieve eindproduct op 15 oktober 2023. Wanneer deze datum gehaald wordt kunnen de maatregelen, of een selectie ervan, opgenomen worden in het jaarplan 2024.

De commissie wordt geacht te zijn opgeheven na ontvangst door het bestuur van het definitieve eindproduct. Tijdens de eerstvolgende bondsraadvergadering wordt de commissie de mogelijkheid geboden haar adviezen te duiden.

Samenstelling
Voor de samenstelling is gekozen geen selectie te maken namens het bestuur. Hiermee stimuleren we dat iedereen die lid is van de NADB bij aanmelding, die bij wil dragen dat ook kan en daarbij haar/zijn sterke punten kan inzetten. Op basis van het eerste overleg zijn onderstaande personen benoemd tot lid van de projectgroep GOG van de NADB:

 1. Aimee Veldhuisen
 2. Désirée Fiktorie-Smits
 3. Harry Gerth
 4. Mayke Rijpert
 5. Niek Koopmeiners

Vertrouwenscontactpersoon Bas Scholten maakt geen onderdeel uit van de projectgroep maar
neemt wel deel aan de overleggen.

Organisatie
Tijdens de kick-off is de structuur waarbinnen de projectgroep zal werken besproken en vastgesteld. Dit betekent dat ten minste invulling is gegeven aan de volgende voorwaarden:

 • Overlegfrequentie en manier van overleggen.
 • Frequentie van updaten aan het bestuur.
 • Voorzitter van de projectgroep om het proces te bewaken.
 • Afspraken over geheimhouding.
 • Afspraken over hoe de projectgroep een veilige omgeving is en blijft en men elkaar
  aanspreekt wanneer nodig
Ga naar de inhoud