Talentstatussen

Talentstatussen 1 februari

Talentstatussen 1 februari

Talentstatussen NOC*NSF – 1 februari 2020

Contact voor alle vragen rondom de talentstatussen: Hannie van der Geest

Waarom een talentenstatus?

In samenwerking met NOC*NSF heeft de NADB, net zoals elke sportbond, talentprofielen opgesteld. Belangrijk doel is om op landelijk niveau over alle sporten genomen op een vergelijkbare manier naar talenten te kijken en deze te definiëren om er zo voor te zorgen dat de beschikbare middelen en faciliteiten bij de juiste talenten terecht komen. De talentstatussen worden dan ook aangevraagd bij het NOC*NSF en wanneer een danser aan de juiste criteria voldoet, krijgt de NADB bericht dat de aanvraag is goedgekeurd.

Waar moet ik aan voldoen voor het verkrijgen van een talentstatus?

Er zijn drie talentprofielen te onderscheiden, Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) en Beloften (B). Om in aanmerking te komen voor één van deze drie statussen, moet je voldoen aan drie profielen: leeftijdprofiel, prestatieprofiel en programmaprofiel. Als je bijvoorbeeld niet aan een bepaalde leeftijd voldoet, kun je dus ook niet de bijbehorende status krijgen, ook al voldoe je wel aan het prestatie- en programmaprofiel. Eenmaal per jaar wordt een nieuwe lijst samengesteld. Ingangsdatum 1 februari. De status geldt voor 1 jaar. Tussentijds kunnen aanpassingen gedaan worden.
We kennen ook de Bondstatus. Dit is een hogere status dan de IT, NT en B.

Overzicht NADB Prestatieprofielen 2020

Prestatieprofielen NOC 2020

Als je denkt voor een IT in aanmerking te komen, neem dan contact op met Hannie van der Geest met vermelding van de wedstrijd die het betreft, de uitslag en het aantal deelnemende paren. Dit gaat niet automatisch.
Ook dansers die in de A of B klasse dansen en die recht denken te hebben op een Belofte Status moeten zich melden bij Hannie van der Geest. Voor overige vragen kun je daar eveneens terecht.

Talentenlijst 1.2.2020

Wat kan ik met mijn talentstatus?

Een talentstatus betekent niet dat je directe ondersteuning krijgt vanuit de NADB.
Dansers die aangemerkt zijn als Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) of Belofte (B), komen in aanmerking voor voorzieningen van de regionale Olympische netwerken. Bij het Olympische Netwerk zijn regionale organisaties aangesloten die talentvolle dansers kunnen ondersteunen met bijvoorbeeld gratis sportfaciliteiten, voorrang bij behandelingen door een fysiotherapeut of arts etc. Ook kan bemiddeld worden bij uitstel examens of extra vrije dagen voor wedstrijden. In de regel wordt elke sporter die voor het eerst op de lijst voorkomt, door het betreffende Olympisch Netwerk uitgenodigd voor een intakegesprek. Je kunt echter ook zelf contact opnemen en je status opvragen. Niet elke regio biedt dezelfde ondersteuning.

Voor een overzicht van alle Olympische Netwerken kun je kijken op:

Val je niet onder deze talentprofielen? Een aantal regio’s werkt ook met een regiostatus.

Wat is een regiostatus?

Een aantal Olympische Netwerken (niet allemaal!) werkt ook met een regiostatus. Als gewerkt wordt met deze status, is dat niet altijd op dezelfde manier en/of met dezelfde mogelijkheden. Dit is meestal afhankelijk van het al dan niet verkrijgen van provinciale gelden hiervoor.

De voorwaarden voor de regiostatus zijn als volgt:

  • Hoofdklasse, A of B Adults Standaard en Latin onder de 21 jaar die niet in de Top 12 van de Nationale Ranking voorkomen. Voor 2019 geboortejaar 1998 of later.
  • Alle Hoofdklasse Adults Standaard en Latin ouder dan 21 jaar.

Er zijn steunpunten die geen (provinciale) subsidie voor deze groep sporters ontvangen maar die wel op eigen initiatief hebben besloten dat sporters de regiostatus kunnen verkrijgen. Zij voeren geen actief beleid met deze sporters en het initiatief en de bijbehorende vragen zal van de sporter zelf moeten komen. Zij handelen dus alleen reactief. Daarom raden wij je aan om altijd contact op te nemen met het Steunpunt bij jou in de buurt. Misschien kunnen zij toch iets voor je betekenen.

Tot slot

Het kan vreemd overkomen dat bijvoorbeeld een Nederlands Kampioen als ‘Belofte’ wordt aangemerkt terwijl ‘lagere’ paren een IT of NT krijgen. Het woord ‘Belofte’ moet niet gelezen worden als een “Belofte voor de toekomst’ (hoewel iemand dat wel kan zijn!) maar als de naam die het NOC*NSF geeft aan de laagste status. De voorwaarden voor alle statussen zijn strak omlijnd en liggen in lijn met de andere sporten binnen het NOC*NSF. Leeftijden, prestaties op NK/internationaal of een plaats op de Ranking zijn hier leidend.

Skip to content